วันที่   30   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ห้องประชุม สนง.ศธจ.สฎ.